Kodas 190968528  S.Šimkaus g. 15   LT-92126  Klaipėda    Tel/faks. 41 07 75, 41 07 78   El.p. klaipedoskonservatorija@gmail.com

          

.....

 

 

  Klaipėdos
  Stasio Šimkaus
  konservatorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Vietoj įvado

Priėmimo tvarka

Dokumentai

 

.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Naujienos ir renginiai

 

Jubiliejiniai renginiai

- koncertai

- straipsniai spaudoje

Apie konservatoriją

- konservatorijos istorija

- konservatorijos dabartis

- konservatorijos himnas

Bendruomenė

- administracija

- konservatorijos taryba

- skyriai

- klasių auklėtojos

Muzikos atžalos

- festivaliai

- Klaipėdos kultūros erdvės

- įspūdžiai, nuotaikos, akimirkos

- mūsų kūrybos langas

- kalendorius

Projektai

Naudingos nuorodos

Kolektyvai

Mūsų absolventai

Atgarsiai

Bendrabutis

Kontaktai

Laisvos darbo vietos

Sąskaitos numeris labdarai:
LT187300010002330254
Swedbank

Norintiems pervesti iki 2 % paramos konservatorijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTEPIJONO skyriuje (metodinės grupės pirmininkė Virginija Ruzgienė) dirba 5 mokytojai: mokytojos ekspertės – Jūratė Liutkienė, Virginija Ruzgienė, Biruta Vaišienė; mokytoja metodininkė – Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, vyr. mokytoja Živilė Čapienė. Skyriaus veikla yra labai aktyvi. Suorganizuoti ir pravesti septyni Respublikiniai jaunųjų pianistų konkursai, skirti įžymių kompozitorių sukaktims paminėti. Taip pat – aštuoni Respublikinio B. Dvariono jaunųjų pianistų konkursų zoninių etapų turai Klaipėdos regione bei 18 Žemaitijos muzikos mokyklų bei S. Šimkaus konservatorijos mokytojų konferencijų. Mokytojai ir mokiniai kasmet dalyvauja LFPA (Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos) konferencijose, aukšto meistriškumo atvirose pamokose bei pedagogų koncertuose. Mokiniai yra daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, kiekvienais metais vienas iš jų tampa konservatorijos pianistų konkurso, skirto prof. B. Ciplijauskaitės premijai laimėti, laureatu. Ir mokytojai, ir mokiniai aktyviai koncertuoja.

BENDROJO FORTEPIJONO (metodinės grupės pirmininkė Biruta Vaišienė) mokytojai visus  konservatorijos mokinius moko skambinti fortepijonu arba, garbiojo I. Prielgausko žodžiais tariant, siekia, kad būsimasis  muzikas „jaunais pirštukais bėgiotų po visą klaviatūrą“. Gausiame šio skyriaus 11 mokytojų būryje dirba: mokytojos ekspertės – Jūratė Liutkienė, Virginija Ruzgienė, Biruta Vaišienė; mokytojos metodininkės – Danutė Černiauskaitė, Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, Tamara Prokopovič, Zita Žilinskienė; vyr. mokytojos – Violeta Bastakienė, Ilona Benetienė, Živilė Čapienė, Audronė Sabūnienė. Gražia tradicija tapo kasmetinis kalėdinis bendrojo fortepijono mokinių koncertas, kelinti metai organizuojamas lietuviškos pjesės konkursas, kur norintys koncertuoti vaikai gali pasirodyti scenoje. Bendrojo fortepijono skyriaus veikla ,,išėjo“ už mokyklos ribų:  jau ketvirtus metus vyksta S. Šimkaus konservatorijos  ir Klaipėdos miesto mokyklų su muzikiniu ugdymu bendrojo fortepijono mokinių koncertai, tarpmokyklinis projektas ,,Pažinimo raktai“.

 
   

     
 

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ skyriuje (metodinės grupės pirmininkė Gabrielė Samolytė) mokinius groti smuiku, violončele, gitara moko 7 mokytojai: docentas Julius Kurauskas; mokytojos metodininkės – Skaistė Čilinskaitė, Kristina Kupšienė; vyr. mokytojas Eugenijus Jonavičius; mokytojai – Gabrielė Samolytė, Auksė Kaziukaitienė, Linas Valickas. Skyriaus mokiniai ir mokytojai – tarptautinių (A. Dombrovskio stygininkų konkurso Rygoje, A. Glazunovo smuikininkų konkurso Paryžiuje, Tarptautinio A. Dvoržako kamerinių ansamblių konkurso, konkurso „XX amžiaus muzika“) ir Nacionalinių Balio Dvariono konkursų bei Respublikinių Raimondo Katiliaus jaunųjų atlikėjų konkursų laureatai ir diplomantai. Skyrius rengia kasmetinius Žemaitijos regiono stygininkų seminarus-praktikumus, organizuoja Romualdo Žaldoko stygininkų konkursus, Nacionalinių Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursų zoninius etapus, Tarptautinio jaunųjų menininkų seminaro „Gintarinė svetainė“ koncertus. Skyriaus iniciatyva 1998 m. vykusios konferencijos metu buvo įkurta Klaipėdos apskrities mokytojų-stygininkų asociacija.

 

 
     
 

LIAUDIES INSTRUMENTŲ skyriuje (metodinės grupės pirmininkė Marina Logutenkova) dirba 4 mokytojai (mokytojai metodininkai Marina Logutenkova, Vida ir Vytautas Zeleniai, vyr. mokytoja Loreta Jonavičienė), kurie moko savo mokinius groti lietuvių liaudies instrumentais ir akordeonu. Akordeonininkai sėkmingai dalyvauja ir grįžta su laurais iš respublikinių ir tarptautinių konkursų. Liaudies instrumentų orkestras kiekvienais metais atstovauja konservatorijai  moksleivių dainų šventėse Vilniuje. Mokytojai ne tik nuolat rengia seminarus ir festivalius, praveda Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų atlikėjų konkursus, bet ir patys koncertuoja. 2011 m. mokytojai Vida ir Vytautas Zeleniai dalyvavo Australijos lietuvių dainų ir šokių šventėje. Grojo solo ir su liaudiškos muzikos ansambliu ,,Pamarys“ koncertavo Sidnėjuje, Kamberoje, Melburne (Australija). Mokytoja Marina Logutenkova koncertuoja su instrumentiniu ansambliu „Infotango”. Dauguma skyriaus absolventų  pasirenka tolimesnį muziko kelią ir studijuoja aukštosiose mokyklose.

 
   

 
       
 

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ skyriuje (metodinės grupės pirmininkas Zenonas Šimkus) mokiniai mokosi fleitos, klarneto, saksofono, valtornos, trimito, trombono, tūbos ir mušamųjų instrumentų klasėse. Šis skyrius, kaip ir S. Šimkaus laikais, yra vienas gausiausių, jame dirba 11 mokytojų: mokytojai ekspertai – Jurgis Barakauskas, Virgilijus Nemaniūnas; mokytojai metodininkai – Antanas Milerius, Bronislovas Montvidas, Rolandas Vizgaudis; vyr. mokytojai – Romalda Šimkutė, Zenonas Šemeta, Algirdas Ulteravičius; mokytojai – Vilma Lenkšaitė, Sigitas Petrulis, Zenonas Šimkus. Respublikiniuose konkursuose jų auklėtiniai nuolat užima prizines vietas. Aukšti įvertinimai ir tarptautiniuose konkursuose: E. Medinio jaunųjų muzikų Rujenoje (Latvija), J. Taločkos perkusininkų Ukmergėje, K. Izarto ,,Jaunasis virtuozas“ Rygoje. Daugelis absolventų sėkmingai studijuoja aukštosiose mokyklose Lietuvoje bei užsienyje. Tęsdami senąsias tradicijas, mokiniai išradingi naujomis idėjomis, kūrybiniais sumanymais, aktyvūs koncertinėje veikloje. Skyriaus mokytojai kas antri metai organizuoja ir praveda Respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso Klaipėdos regiono atrankos turus, rengia seminarus-praktikumus, veda atviras meistriškumo pamokas Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų mokytojams ir mokiniams. Mokytojai ekspertai Virgilijus Nemaniūnas, Jurgis Barakauskas dalyvauja įvairių konkursų: respublikinio konkurso „Jūros fanfaros“, tarptautinio ansamblių konkurso ,,Pavasario trimitai“, respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso finalinio turo vertinimo komisijų darbe. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su miesto kolektyvais: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestrais, Brass kvintetu ir rengia koncertines programas.

 
   

 
       
 

CHORO DIRIGAVIMO skyriuje (metodinės grupės pirmininkė Virginija Manšienė) dirbančios dvi mokytojos (mokytoja metodininkė Virginija Manšienė ir vyr. mokytoja Jolanta Vyšniauskienė) bei dvi koncertmeisterės (Olga Lebedeva ir Ieva Šličiuvienė) yra S. Šimkaus konservatorijos auklėtinės. Skyriuje nuolat vyksta jaunųjų dirigentų konkursai, viktorinos, literatūriniai-muzikiniai vakarai. V. Manšienės iniciatyva nuo 2008 metų pradėti rengti tarptautiniai jaunųjų dirigentų konkursai-festivaliai, periodiškai vykstantys Klaipėdoje arba Liepojoje. Choro dirigavimo skyrius Žemaitijos muzikos bei meno mokyklų mokytojams rengia seminarus-praktikumus, kuriuos veda ne tik įžymūs Lietuvos chorvedžiai, bet ir chorinio meno specialistai iš užsienio. .

 
   

 
       
 

DAINAVIMO skyriuje (metodinės grupės pirmininkė Rima Ramonienė), į kurį pastaraisiais metais stoja vis daugiau mokinių, dirba 5 mokytojai: mokytoja ekspertė Rūta Agafonovienė, mokytojas metodininkas Vytautas Kliukinskas; vyr. mokytojos – Valerija Balsytė, Rima Ramonienė; mokytoja Giedrė Zeicaitė. Mokytojų padedami, skyriaus mokiniai kasmet dalyvauja vietiniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. Šio skyriaus mokytojai yra ne tik pedagogai, bet ir patys aktyviai koncertuoja. 1997 m. buvo įsteigtas vienos iš pirmųjų mokyklos absolvenčių dainininkės Juozės Augaitytės-Tamašauskas vardo fondas geriausiems skyriaus mokiniams skatinti.

 
   

 
       
 

DŽIAZO IR POPULIARIOSIOS MUZIKOS skyrius – jauniausias konservatorijoje. Jame savo meistriškumo paslaptimis su mokiniais dalijasi dainavimo mokytojos Raimonda Vaičiūtė, Livija Trakumienė bei gitaristas Eugenijus Jonavičius. Šio skyriaus mokiniai sėkmingai debiutavo pirmajame festivalyje „Jaunimo džiazo maratonas – 2011“, ne kartą pasirodė Pilies džiazo festivaliuose.

 
   

 
       
  MUZIKOS TEORIJOS skyriuje, kuriame, be bendrosios muzikos teorijos dalykų, po 20 metų pertraukos vėl mokoma ir muzikos teorijos specialybės (metodinės grupės pirmininkė Olga Lebedeva), dirba 7 mokytojai: mokytoja ekspertė Laima Sugintienė; mokytojai metodininkai – Rita Juškienė, Dalia Navikienė; vyr. mokytojos – Lilija Čiornaja, Loreta Narvilaitė; mokytojai – Olga Lebedeva, Haroldas Šlikas. Be tiesioginio pedagoginio darbo jie yra nepakeičiami koncertų, įvairioms progoms skirtų renginių vedėjai, jų dėka ne tik Klaipėdos, bet ir respublikos dienraščių skaitytojai sužino konservatorijos gyvenimo aktualijas. Mokytojai rengia seminarus Žemaitijos vaikų muzikos ir meno mokyklų mokytojams bei olimpiadas jų mokiniams. Rengiami susitikimai su žymiais Lietuvos atlikėjais. 2011 metais kartu su lietuvių kalbos mokytojais organizuotas Kalėdinės dainos konkursas turėjo didžiulį pasisekimą.  
   

 
       
 

Konservatorijoje veikia dar vienas bendrasis skyrius, tai – BENDROJO LAVINIMO skyrius (metodinės grupės pirmininkė Jūratė Šilinienė). Šiame skyriuje mokiniai įgyja pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatus. Kasmet bendrojo lavinimo skyrius pasipildo naujais specialistais. Šiuo metu bendrojo lavinimo skyriuje dirba 18 mokytojų: mokytoja ekspertė Vilma Norvaišienė; mokytojos metodininkės – Zita Stankūnaitė, Jūratė Šilinienė, Rita Timirgalinienė, Lina Daujotė; vyr. mokytojos – Milda Leonienė, Vilmantė Matutienė, Svetlana Rimševičienė, Rita Budvytytė, Jūratė Čechavičienė, Rima Markevičiūtė; mokytojos – Asta Andulaitienė, Regina Baronienė, Ignė Irkinaitė-Lenkauskienė, Eglė Norkutė, Indrė Venskuvienė, Gražina Olcvikienė, Laura Inčerauskaitė. Skyriaus mokytojai, turintys ne tik ilgametės patirties, bet ir aukštą pedagoginę kvalifikaciją, ruošia brandos egzaminams, kuriuos dvyliktokai sėkmingai išlaiko. Kasmet dalyvaujama respublikiniuose renginiuose: Konstitucijos ir Europos egzaminuose, Antikos žinių olimpiadoje, Jaunųjų vertėjų konkurse, įvairių dalykų „Kengūros“ konkursuose. Rengiama Europos kalbų diena, stalo teniso varžybos. Jau beveik 10 metų projektų vadovės J. Šilinienės vadovaujami konservatorijos moksleiviai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniuose kalbiniuose – kultūriniuose mainų projektuose (su Ispanijos, Vokietijos, Italijos mokyklomis). 2004 m. laimėtas ES Comenius programos finansavimas projekto veiklai vykdyti. Projektinė veikla vienija bendruomenės narius, motyvuoja mokytis užsienio kalbų. Ne kartą mokyklos dalyvavimas projektuose skelbtas ne tik miesto, bet ir respublikinėje bei kitų šalių spaudoje. Nuolat vykdomi anglų kalbos kursai mokyklos pedagogams ir administracijai. V. Matutienės iniciatyva įsilieta į 2010 – 2014 m. ES vykdomą iTEC projektą.

 
   
       
       
 
   
 

Kodas 190968528   S. Šimkaus g. 15  LT-92126  Klaipėda    Tel/faks. 41 07 75, 41 07 78    El.p. klaipedoskonservatorija@gmail.com